Greater Bushbaby

Greater Bushbaby
Etching on Plexiglass, 16" x 20"